Regulamin

Regulamin sklepu internetowego THE HAZE (www.thehaze.pl) prowadzonego przez The Haze Drinks Piotr Naumczyk z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ciołkowskiego 7a/16 | 80-463 Gdańsk); NIP:584 265 61 98 ; REGON: 361 95 78 76; adres poczty elektronicznej: office@thehaze.pl

I. Definicje

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.
 6. Kodeks Cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje handlowe, w szczególności o produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.thehaze.pl.
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.thehaze.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie, prowadzony przez The Haze Drinks Piotr Naumczyk z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ciołkowskiego 7a/16 | 80-463 Gdańsk); NIP:584 265 61 98 ; REGON: 361 95 78 76; adres poczty elektronicznej: office@thehaze.pl
 10. Sprzedawca / Usługodawca: The Haze Drinks Piotr Naumczyk z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ciołkowskiego 7a/16 | 80-463 Gdańsk); NIP:584 265 61 98 ; REGON: 361 95 78 76; adres poczty elektronicznej: office@thehaze.pl
 11. Produkt– dostępny w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 12. Umowa sprzedaży– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących zawarte pomiędzy Klientem/Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi elektronicznej
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 16. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego THE HAZE, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.thehaze.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest The Haze Drinks Piotr Naumczyk z siedzibą w Gdańsku. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacje o produktach w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 6. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 7. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 8. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 9. zasady korzystania z Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika „Regulamin” zamieszczonego na stronie http://thehaze.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Usługi elektroniczne dostępne w Sklepie internetowym

 1. Usługodawca udostępnia w sklepie internetowym Usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. Formularz Zamówienia
   1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków:
    – Wyboru zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
    – wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
   2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   3. Warunkiem skorzystania z Usługi Elektronicznej i Złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
   4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2. Newsletter
   1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
   2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@thehaze.pl lub też pisemnie na adres:
    The Haze Drinks Piotr Naumczyk
    Ciołkowskiego 7a/16
    80-463 Gdańsk.
 1. Korzystanie z Usług elektronicznych przez Usługobiorcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez niego minimalnych wymagań technicznych:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 30.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×768
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dane dostarczane przez Klientów w trakcie składania Formularza zamówienia zostaną wykorzystane przez Usługodawcę tylko do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto w przypadku wyraźnej zgody Klienta na otrzymywanie Newslettera Usługodawca poinformuje go za pośrednictwem poczty e-mail o najnowszych promocjach i usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Udostępnione przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z Polityką Prywatności Usługodawcy.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym ograniczeniu powiadomieni.

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Wiadomość e-mail od Sprzedawcy, będąca potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której w pkt IV.3.b zatytułowana jest „Potwierdzenie złożenia zamówienia. The Haze” i zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Umowę sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV.3.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Płatności

 1. Obowiązującymi cenami są te oferowane przez Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy że zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 3. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy o numerze:
  22 1140 2004 0000 3402 7575 2535
 4. płatnością kartą kredytową w systemie Przelewy24
 5. zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24,
 6. Termin płatności:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Przedmiotu Umowy do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 3. przesyłka za pomocą paczkomatów Inpost
 4. przesyłka kurierska
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia roboczego następującego po dniu, w którym doszło do uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy wskazanej w punkcie VI.3.a. (przesyłka za pomocą paczkomatów Inpost) Klient ma 3 dni (72 godziny) na odbiór zamówienia z Paczkomatu. Paczkomaty dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby otworzyć skrytkę należy użyć kodu otrzymanego SMS na wskazany przez Klienta numer.

VII. Reklamacje dotyczące produktów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktów zakupionych przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy office@thehaze.pl lub drogą listowną na adres siedziby Sprzedawcy:
  The Haze Drinks Piotr Naumczyk
  Ciołkowskiego 7a/16
  80-463 Gdańsk
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od momentu odbioru reklamacji.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  – danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłaszać wobec Usługodawcy wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
  The Haze Drinks Piotr Naumczyk
  Ciołkowskiego 7a/16
  80-463 Gdańsk 

  oraz mailowo pod adres: office@thehaze.pl

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  – danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od momentu odbioru reklamacji.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży zgodnie może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie IX niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór, zgodny z ustawą o prawach konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 8. Konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  1. pisemnie , na adres Przedsiębiorcy:
   Piotr Naumczyk
   The Haze Drinks
   Ciołkowskiego 7a/16
   80-463 Gdańsk
  2. mailowo pod adresem: office@thehaze.pl
 9. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca ma prawo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

The Haze Drinks
ul. Ciołkowskiego 7a/16
80-463 Gdańsk
thehaze.pl
office@thehaze.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.